1) Taraflar:

dolunayozeren.com adlı internet sitesinden (bundan böyle dolunayozeren.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi Dolunay Özeren ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2) Sözleşmenin Konusu:

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, dolunayozeren.com uzantılı web sitesi üzerinden üyenin elektronik ortamda sipariş verdiği kurslar ve taraflar arasında kurulan hukuki ilişkinin niteliğini belirlemekten ibarettir.  Ayrıca işbu sözleşmenin amacı, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3) Sözleşmeye Konu Hizmet Bilgileri

3.1 dolunayozeren.com tarafından sunulan tüm hizmetler 6502 Sayılı Kanun, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır. 3.2 Üye, dolunayozeren.com üzerinden satın aldığı kursların ücretini ödemekle yükümlüdür.

3.3 Üye tarafından alınan hizmet karşılığında dolunayozeren.com fiş/fatura/e-fatura kesmekle yükümlüdür. Söz konusu fatura, hizmet satın alımı gerçekleştikten sonra en geç 30 iş günü içerisinde üyenin belirtilen adresine gönderilecektir.

4) Üçüncü Kişiler:

4.1 Üye, dolunayozeren.com  üzerinden satın aldığı hizmeti başka bir üyenin hesabında kullanmamayı, ekran kaydı, video kayıt vb, yollar ile satın alınan hizmeti çoğaltmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üye, üyelik sözleşmesinden ve işbu mesafeli satış sözleşmesinden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

5.1 Üye, işbu sözleşme kapsamında dolunayozeren.com üzerinden satın aldığı hizmetlerin fikri  mülkiyet haklarının tamamının dolunayozeren.com’a ait olduğunu kabul eder.

5.2 Üye’nin siparişe konu olan hizmeti elektronik ortamda kaydedip, kamuya açık elektronik veya fiziki ortamlarda işbu kursları ücretli veya ücretsiz olarak yayınlarsa, Üye’nin hizmete erişimi iptal edilebilir. İşbu durumda, Üye’nin herhangi bir hukuki talep hakkı doğmayacaktır.

5.3 dolunayozeren.com sözleşme konusu hizmeti Üye’ye tam ve eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

5.4 dolunayozeren.com mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda Sözleşme konusu hizmeti Üye’ye sunamadığı takdirde bu durumu derhal Üye’ye bildirmek zorundadır.

5.5 Üye, sözleşme konusu hizmeti teslim almak için İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, dolunayozeren.com’un sözleşme konusu hizmeti yerine getirme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 Üye, dolunayozeren.com sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümletine riayet etmeyi ve bunları ihmal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranması halinde dolunayozeren.com’un uğrayacağı zararı nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.7 Üye, İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgilendiğini kabul eder.

6) Cayma Hakkı

6.1 Üye, tüketici kanunu ve sair mevzuat uyarınca hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (On Dört) gün içerisinde İnternet Sitesi üzerinden veya ilgili mail adresine başvurarak cayma hakkını kullanabilir.

6.2 Üye’nin sözleşmeden caydığı durumda, dolunayozeren.com söz konusu hizmet bedelini hiçbir kesinti yapmaksızın Üye’ye ödemek zorundadır.

6.3 Üye, cayma süresi dolmadan önce satın aldığı hizmet kapsamındaki kursların yüzde 50’sinden fazlasını izleyip, 14 gün içerisinde iade etmek istediği durumunda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır. me

7) Mücbir Sebep

7.1 dolunayozeren.com’un çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen durduruacak şekilde meydana gelen ve kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, pandemi, grev, lokavt, DDOS saldırısı, internet sitesine yetkisiz erişimler, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar vb. meydana gelen olaylar mücbir sebep olarak sayılacaktır.

7.2 Mücbir sebep hallerinde dolunayozeren.com,  hizmeti yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır.

7.3 Mücbir sebebin varlığı halinde, taraflar birbirlerini derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

8) Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçlar:

8.1 Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üye’den talep edebilir ve her koşulda Üye’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye borcun gecikmeli ifasından dolayı dolunayozeren.com’un  uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme:

9.1 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, sair mevzutta  belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yer almaktadır.

10. YÜRÜRLÜK

10.1 Üye, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. dolunayozeren.com, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Üye tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.